Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Duševní zdraví se týká nás všech. Všichni ho můžeme rozvíjet a všichni o něj můžeme přijít.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je duševní zdraví „pocit pohody, v němž každý člověk naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity.“
Duševní zdraví tedy není pouze absencí duševní nemoci, nýbrž smysluplným naplněním vlastních životních možností.

Podle Americké psychiatrické asociace jsou duševní onemocnění „zdravotní problémy, které zahrnují změny v emocích, myšlení nebo chování (případně jejich kombinaci). Duševní onemocnění jsou spojena se stresem a/nebo problémy s fungováním v sociálních, pracovních či rodinných aktivitách.“

Existuje velké množství konkrétních diagnóz duševního onemocnění. Internetové stránky s kompletním výčtem duševních onemocnění, s nimiž se můžete v České republice setkat: MKN-10.

Léčba duševního onemocnění

Vždy je možné nastoupit cestu zotavení, která nutně neznamená zbavit se všech symptomů duševního onemocnění. Mnohdy s sebou nese objevení oblastí duševního zdraví, které dotyčnému před vypuknutím nemoci byly neznámé. Poté, co člověk stabilizuje své problémy, může objevit nové hodnoty, koníčky, přátele či sounáležitost s větším kulturním či ekologickým celkem; zdravou spiritualitu, která je také nedílnou součástí duševního zdraví
Pro léčbu duševních onemocnění se využívá biologických (např. psychofarmakologie) i psychologických (psychoterapie) metod. Důležitá je i podpora okolí a v případě závažnějších duševních onemocnění, jako je schizofrenie, též komunitních služeb, které svým klientům pomáhají začlenit se zpět do chodu společnosti.

duševní obtíže.jpg (50 KB)

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v situaci, kdy už nedostačují, nebo ne­jsou dostupné jiné zdroje pomoci (přátelé, rodina, komerční služby, sociální práce z obce, zdravotní služby). Pomáhají osobám v nepříznivých životních situacích žít běžným způ­sobem života. Jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Využití sociálních služeb lze kombinovat s ostatními zdroji pomoci.

Formy sociálních služeb:

  • terénní: služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí osoby (místo, kde se osoba pravidelně zdržuje),
  • ambulantní: osoba dochází za službami sama, nebo je někým doprovázena, součástí této služby není ubytování,
  • pobytové: osoba je ubytovaná v zařízení sociálních služeb.

Mezi sociální služby, které pomáhají osobám s duševním onemocněním můžeme zařadit:

Sociální rehabilitace:

Posláním této služby je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Klienti zde rozvíjejí své schopnosti a dovednosti posilováním návyků a nácvikem běžných a pro samostatný život nezbytných činností. Poskytuje se formou terénních a ambulantních služeb, nebo také formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Osobní asistence:

Jedná se o terénní službu, která je poskytována lidem, jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Podpora samostatného bydlení:

Jedná se o terénní službu, která je poskytovaná lidem, kteří mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Sociálně terapeutické dílny:

Jsou to ambulantní služby, které jsou poskytovány lidem s nižší schopností se sami o sebe postarat z důvodu zdravotního postižení, které nemohou sami fungovat a pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Denní stacionáře:

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Týdenní stacionáře:

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Chráněné bydlení:

Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována lidem, kteří mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Domov se zvláštním režimem:

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov pro osoby se zdravotním postižením:

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Výše uvedené sociální služby se poskytují za úhradu. Na Úřadu práce ČR je možné požádat o příspěvek na péči, kterým se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. V případě, že osoba nemá dostatek finančních prostředků, může si požádat o nepojistné sociální dávky na Úřadu práce ČR. Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, kde si můžete dávky pomoci v hmotné nouzi vyřídit, naleznete níže.

V případě, že si nebudete vědět rady, kterou službu vybrat, případně, jak vyplnit žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi, nebo kde sehnat všechny potřebné dokumenty, může Vám být v tomto nápomocen sociální pracovník na obecním (městském) úřadu. Tito pracovníci jsou často takovým „rozcestníkem“ v obtížné situaci. Jde o odborníky, kteří umí pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami. Sociální pracovník obce pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé situaci nebo každý, kdo ví o někom ze svého okolí, který pomoc potřebuje. Poskytuje své služby zdarma a může je poskytovat i anonymně.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník funguje a pomáhá v terénu, je vhodné si s ním domluvit osobní návštěvu předem, a to telefonicky nebo e-mailem.  Kontakty jsou uvedeny níže.

Centrum duševního zdraví:

Centrum duševního zdraví je relativně nová služba pro osoby trpící závažným duševním onemocněním (psychotické onemocnění, afektivní onemocnění). Služba je poskytována multidisciplinárním týmem, který je složen z psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, všeobecné sestry, sestry pro psychiatrii a peer konzultanta neboli člověka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Služba má formu terénní – probíhá v přirozeném prostředí pro klienta, tj. u něj doma, v rodině nebo v komunitě, ale také ambulantní – realizuje se přímo v prostoru centra duševního zdraví. Je zaměřena na podporu všech složek klientova života se snahou předejít zhoršení zdravotního stavu s nutností hospitalizace a zvládání krizových situací, které běžný život přináší. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění a klient do služby přichází na doporučení svého psychiatra nebo může přijít z vlastní vůle i na základě doporučení jiných odborníků – lékaři jiných odborností, opatrovník apod.

Centra duševního zdraví nejsou sociální službou, ale fungují v jejich rámci.

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Vhodnou službu ve Vašem okolí, nebo v okolí, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete najít v Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na webových stránkách katalogu naleznete:

  • přehled všech druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji s odkazy na další informace,
  • grafický přehled umístění jednotlivých sociálních služeb v kraji,
  • kontakty na další instituce, které se sociální oblastí souvisí.

www.socialnisluzbyzk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru