Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Závislost může vzniknout na čemkoliv. V užším kontextu se závislostí rozumí dlouhodobý, trvalý vztah k někomu nebo k něčemu, vycházející z pocitu silné touhy nebo potřeby toto uspokojit. Takový stav ovlivňuje jednání závislého člověka. Osoba nemusí být závislá pouze na alkoholu či drogách, ale také na činnostech, jako je například hraní hazardních her. V poslední době se ve společnosti také hojně vyskytuje závislost na internetu či sociálních sítích.

V případě, že se u Vás či u někoho ve Vašem okolí objevilo závislostní chování, můžete se s žádostí o pomoc obrátit na sociální služby.

závislost.jpg (60 KB)

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v situaci, kdy už nedostačují, nebo ne­jsou dostupné jiné zdroje pomoci (přátelé, rodina, komerční služby, sociální práce z obce, zdravotní služby). Pomáhají osobám v nepříznivých životních situacích žít běžným způ­sobem života. Jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Využití sociálních služeb lze kombinovat s ostatními zdroji pomoci.

Formy sociálních služeb:

  • terénní: služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí osoby (místo, kde se osoba pravidelně zdržuje),
  • ambulantní: osoba dochází za službami sama, nebo je někým doprovázena, součástí této služby není ubytování,
  • pobytové: osoba je ubytovaná v zařízení sociálních služeb.

Kontaktní centra:

Jedná se o nízkoprahová zařízení, poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Služba se tedy zaměřuje především na drogové závislosti.

Nízkoprahová denní centra:

Jedná se o sociální službu, která poskytuje ambulantní, případně terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nabízí lidem bez domova uspokojení jejich základních životních potřeb a sociální poradenství. Klienti v rámci nízkoprahovosti mohou uvést minimum potřebných informací. Zároveň jsou nízkoprahových denních centrech odstraňovány sociální, psychologické i technické bariéry využití služby.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:

Nízkoprahová zařízení jsou zřízena i pro děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Cílem takové služby tedy je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Tato služba může být poskytována také anonymně.

Terénní programy:

Jedná se o terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Může být poskytována také anonymně.

Sociální rehabilitace:

Posláním této služby je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Klienti zde rozvíjejí své schopnosti a dovednosti posilováním návyků a nácvikem běžných a pro samostatný život nezbytných činností. Poskytuje se formou terénních a ambulantních služeb, nebo také formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

 Služby následné péče:

Jedná se o ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Domov se zvláštním režimem:

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

 

Většina výše uvedených sociálních služeb se poskytuje za úhradu. Na Úřadu práce ČR je možné požádat o příspěvek na péči, kterým se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. V případě, že osoba nemá dostatek finančních prostředků, může si požádat o nepojistné sociální dávky na Úřadu práce ČR. Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, kde si můžete dávky pomoci v hmotné nouzi vyřídit, naleznete níže.

V případě, že si nebudete vědět rady, kterou službu vybrat, případně, jak vyplnit žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi, nebo kde sehnat všechny potřebné dokumenty, může Vám být v tomto nápomocen sociální pracovník na obecním (městském) úřadu. Tito pracovníci jsou často takovým „rozcestníkem“ v obtížné situaci. Jde o odborníky, kteří umí pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami. Sociální pracovník obce pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé situaci nebo každý, kdo ví o někom ze svého okolí, který pomoc potřebuje. Poskytuje své služby zdarma a může je poskytovat i anonymně.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník funguje a pomáhá v terénu, je vhodné si s ním domluvit osobní návštěvu předem, a to telefonicky nebo e-mailem.  Kontakty jsou uvedeny níže.

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Vhodnou službu ve Vašem okolí, nebo v okolí, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete najít v Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na webových stránkách katalogu naleznete:

  • přehled všech druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji s odkazy na další informace,
  • grafický přehled umístění jednotlivých sociálních služeb v kraji,
  • kontakty na další instituce, které se sociální oblastí souvisí.

www.socialnisluzbyzk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru