Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Ztráta bydlení či střechy nad hlavou může postihnout kohokoliv z nás, v jakémkoliv věku, a to bez ohledu na rasu či pohlaví. Před pobytem na ulici nás může zachránit rodina nebo přátelé, kteří nám mohou poskytnout na nějaký čas střechu nad hlavou. Ale ne vždy, a ne každý může tuto možnost využít. Z toho důvodu jsou tady sociální služby, které jsou zaměřeny na osoby, které postihla ztráta bydlení.

žiji na ulici.jpg (62 KB)

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v situaci, kdy už nedostačují, nebo ne­jsou dostupné jiné zdroje pomoci (přátelé, rodina, komerční služby, sociální práce z obce, zdravotní služby). Pomáhají osobám v nepříznivých životních situacích žít běžným způ­sobem života. Jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Využití sociálních služeb lze kombinovat s ostatními zdroji pomoci.

Formy sociálních služeb:

  • terénní: služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí osoby (místo, kde se osoba pravidelně zdržuje),
  • ambulantní: osoba dochází za službami sama, nebo je někým doprovázena, součástí této služby není ubytování,
  • pobytové: osoba je ubytovaná v zařízení sociálních služeb.

Mezi sociální služby, které pomáhají osobám bez přístřeší můžeme zařadit:

Azylové domy:

Azylové domy se dělí na azylové domy pro muže, pro ženy a pro matky s dětmi. Zároveň azylové domy poskytují ubytování osobám bez ohledu na trvalé bydliště, avšak vždy záleží na kapacitě dané sociální služby, a také na dodržování nastavených pravidel. Nejvýraznějším pravidlem v azylových domech bývá nulová tolerance na alkohol.

Domy na půl cesty:

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Sociální rehabilitace:

Posláním této služby je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Klienti zde rozvíjejí své schopnosti a dovednosti posilováním návyků a nácvikem běžných a pro samostatný život nezbytných činností. Poskytuje se formou terénních a ambulantních služeb, nebo také formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Nízkoprahová denní centra:

Jedná se o sociální službu, která poskytuje ambulantní, případně terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nabízí lidem bez domova uspokojení jejich základních životních potřeb a sociální poradenství. Klienti v rámci nízkoprahovosti mohou uvést minimum potřebných informací. Zároveň jsou nízkoprahových denních centrech odstraňovány sociální, psychologické i technické bariéry využití služby.

Nízkoprahová zařízení jsou zřízena i pro děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Cílem takové služby tedy je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Tato služba může být poskytována také anonymně.

 Noclehárny:

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba může být poskytována anonymně. Většinou jednou z podmínek využití noclehárny je, že návštěvník noclehárny nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiné omamné látky, nesmí být agresivní a nesmí trpět žádným infekčním onemocněním. Dalším pravidlem noclehárny je, že klient se smí na noclehárně zdržovat zpravidla jen večer, nikoli přes den. Je to z důvodu, že se pracovníci v noclehárně snaží donutit klienty k činnosti během dne, vydělávání peněz. Zařízení v noclehárně je skromné, jedná se většinou o velkou místnost s mnoha lůžky.

Terénní programy:

Jedná se o terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Může být poskytována také anonymně.

 

Většina výše uvedených sociálních služeb poskytují své činnosti za úhradu. Na Úřadu práce ČR je možné požádat o příspěvek na péči, kterým se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. V případě, že osoba nemá dostatek finančních prostředků, může si požádat o nepojistné sociální dávky na Úřadu práce ČR. Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, kde si můžete dávky pomoci v hmotné nouzi vyřídit, naleznete níže.

V případě, že si nebudete vědět rady, kterou službu vybrat, případně, jak vyplnit žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi, nebo kde sehnat všechny potřebné dokumenty, může Vám být v tomto nápomocen sociální pracovník na obecním (městském) úřadu. Tito pracovníci jsou často takovým „rozcestníkem“ v obtížné situaci. Jde o odborníky, kteří umí pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami. Sociální pracovník obce pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé situaci nebo každý, kdo ví o někom ze svého okolí, který pomoc potřebuje. Poskytuje své služby zdarma a může je poskytovat i anonymně.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník funguje a pomáhá v terénu, je vhodné si s ním domluvit osobní návštěvu předem, a to telefonicky nebo e-mailem.  Kontakty jsou uvedeny níže.

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Vhodnou službu ve Vašem okolí, nebo v okolí, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete najít v Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na webových stránkách katalogu naleznete:

  • přehled všech druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji s odkazy na další informace,
  • grafický přehled umístění jednotlivých sociálních služeb v kraji,
  • kontakty na další instituce, které se sociální oblastí souvisí.

www.socialnisluzbyzk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru