Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

V případě, že Váš manžel/manželka, maminka, tatínek, dítě, či jiná osoba blízká byla hospitalizována v nemocnici, a nyní již nepotřebuje zdravotní péči, bude s největší pravděpodobností propuštěna do domácí péče. V některých případech se může jednat pouze o doléčení dané osoby, ale často se stává, že propuštěná osoba již není schopna se sama o sebe adekvátně postarat. Z těchto důvodů je možné využít několik možností, které Vám s péčí o druhou osobu mohou pomoci.

ukončení hospitalizace.jpg (78 KB)

Krátkodobé ošetřovné:

Krátkodobé ošetřovné člena rodiny je jednou z šesti dávek nemocenského pojištění. Ošetřovné se týká zaměstnanců, kteří nemohou pracovat a musí se starat o nemocného člena domácnosti. Má na něj nárok osoba, která ošetřujete nemocné dítě, seniora nebo například ženu krátce po porodu. Krátkodobé ošetřování člena rodiny se ale vztahuje i na ošetřování zdravého dítěte, pokud je mladší 10 let a zařízení, které běžně navštěvuje, bylo uzavřeno.

Péče je omezena na dobu 9 dní. Pokud ale dítě vychovává pouze jeden rodič samoživitel, pak má nárok téměř na dvojnásobek, přesněji 16 dní. A to i v případě, že se stará o dítě mladší 16 let, které zatím nedokončilo povinnou školní docházku.

Ošetřovné proplácí stát (Okresní správa sociálního zabezpečení), a to již od prvního dne. Ošetřovné je propláceno také za ošetřování o víkendu. Výplata probíhá nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, kdy byly doručeny řádně vyplněné podklady. Ošetřovné se vyplácí na bankovní účet či v hotovosti prostřednictvím pošty.

Více informací na: www.cssz.cz/web/cz/osetrovne

Dlouhodobé ošetřovné:

Dlouhodobé ošetřovné lze využívat, jestliže je potřeba pečovat o osobu po úraze, po operaci nebo těžce nemocnou.  O dlouhodobém ošetřovném rozhoduje ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, pokud potřeba hospitalizace trvala déle než 4 kalendářní dny, a je zde předpoklad celodenní péče alespoň 30 dnů.

 • Žádost o dlouhodobé ošetřovné se podává pomocí tiskopisů od lékaře na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Podobné tiskopisy jsou využívány i při potřebě ukončení dlouhodobého ošetřovného.
 • Žádost o dávku lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči v den propuštění z hospitalizace nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 • Hospitalizace není vyžadována u osoby v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí. U osoby v inkurabilním stavu rozhodne o potřebě dlouhodobé péče jeho ošetřující lékař.
 • Nárok na dlouhodobé ošetřovné mají kromě rodinných příslušníků i osoby bez příbuzenského vztahu, musí mít však společné trvalé bydliště s ošetřovanou osobou.
 • Pečující osoba musí splňovat podmínku účasti na pojištění alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících před vznikem potřeby dlouhodobé péče.
 • Ošetřovaná osoba musí udělit souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě (u nezletilých osob se udělení souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje).
 • Naopak dlouhodobé ošetřovné nebude přiznáno osobě, která je zaměstnaná pouze na dohodu o provedení práce, nebo je pěstoun, nebo je vedena v evidenci úřadu práce.
 • Pečující osoby se mohou střídat.
 • Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měla osoba naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.
 • Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat maximálně 90 dnů.
 • Zaměstnavatel musí zaměstnance uvolnit z práce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
 • Po návratu do práce má zaměstnanec nárok na svou původní pozici.

Více informací na: www.cssz.cz/web/cz/dlouhodobe-osetrovne

Pro více informací můžete kontaktovat příslušné kontaktní pracoviště České správy sociálního zabezpečení. Zároveň je možné zapůjčit si kompenzační pomůcku, která  může značně ulehčit péči o blízkou osobu. V neposlední řadě je vhodné požádat na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR o příspěvek na péči. Podmínky pro jeho získání a jeho výše jsou uvedeny níže.

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v situaci, kdy už nedostačují, nebo ne­jsou dostupné jiné zdroje pomoci (přátelé, rodina, komerční služby, sociální práce z obce, zdravotní služby). Pomáhají osobám v nepříznivých životních situacích žít běžným způ­sobem života. Jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Využití sociálních služeb lze kombinovat s ostatními zdroji pomoci.

Formy sociálních služeb:

 • terénní: služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí osoby (místo, kde se osoba pravidelně zdržuje),
 • ambulantní: osoba dochází za službami sama, nebo je někým doprovázena, součástí této služby není ubytování,
 • pobytové: osoba je ubytovaná v zařízení sociálních služeb.

Mezi sociální služby, které pomáhají osobám s péčí o blízkého v domácím prostředí můžeme zařadit:

Pečovatelská služba:

Jedná se o terénní nebo ambulantní službu, která je poskytovaná lidem, kteří mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:

Jedná se o ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Sociální rehabilitace:

Posláním této služby je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Klienti zde rozvíjejí své schopnosti a dovednosti posilováním návyků a nácvikem běžných a pro samostatný život nezbytných činností. Poskytuje se formou terénních a ambulantních služeb, nebo také formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Osobní asistence:

Jedná se o terénní službu, která je poskytována lidem, jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Odlehčovací služby:

Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Centra denních služeb:

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionáře:

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Výše uvedené sociální služby se poskytují za úhradu. Na Úřadu práce ČR je možné požádat o příspěvek na péči, kterým se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. V případě, že osoba nemá dostatek finančních prostředků, může si požádat o nepojistné sociální dávky na Úřadu práce ČR. Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, kde si můžete dávky pomoci v hmotné nouzi vyřídit, naleznete níže.

V případě, že si nebudete vědět rady, kterou službu vybrat, případně, jak vyplnit žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi, nebo kde sehnat všechny potřebné dokumenty, může Vám být v tomto nápomocen sociální pracovník na obecním (městském) úřadu. Tito pracovníci jsou často takovým „rozcestníkem“ v obtížné situaci. Jde o odborníky, kteří umí pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami. Sociální pracovník obce pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé situaci nebo každý, kdo ví o někom ze svého okolí, který pomoc potřebuje. Poskytuje své služby zdarma a může je poskytovat i anonymně.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník funguje a pomáhá v terénu, je vhodné si s ním domluvit osobní návštěvu předem, a to telefonicky nebo e-mailem.  Kontakty jsou uvedeny níže.

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Vhodnou službu ve Vašem okolí, nebo v okolí, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete najít v Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na webových stránkách katalogu naleznete:

 • přehled všech druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji s odkazy na další informace,
 • grafický přehled umístění jednotlivých sociálních služeb v kraji,
 • kontakty na další instituce, které se sociální oblastí souvisí.

www.socialnisluzbyzk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru