Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Jde o příspěvek určený osobám starším 1 roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stano­veném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti jsou celkem 4 a hodnotí se podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Z příspěvku si pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speci­ální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu pře­depsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře - www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu žada­tele o příspěvek.

Po podání žádosti provede sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce ČR pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce ČR zašle příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti. Při posuzování stupně zá­vislosti vychází Okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce ČR vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání pak rozhoduje MPSV.

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vy­plácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí zpětně od měsíce podání žádosti, v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovním poukazem.

Více informací na: www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru