Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Poruchy autistického spektra se řadí do kategorie pervazivních (mentální vývoj dítěte je narušen do hloubky v několika oblastech) vývojových poruch, jedná se o nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje.  Jsou charakterizovány různě se projevujícími obtížemi úspěšně se adaptovat ve společnosti, a to v důsledku odlišnosti osobnosti a psychosociální úrovně jedince od většinové populace. Péče o tyto osoby je velice náročná, a to jak fyzicky, tak především psychicky. Z toho důvodu je vhodné, obrátit se s žádostí o pomoc na sociální služby v okolí.

dítě s pas.jpg (30 KB)

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v situaci, kdy už nedostačují, nebo ne­jsou dostupné jiné zdroje pomoci (přátelé, rodina, komerční služby, sociální práce z obce, zdravotní služby). Pomáhají osobám v nepříznivých životních situacích žít běžným způ­sobem života. Jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Využití sociálních služeb lze kombinovat s ostatními zdroji pomoci.

Formy sociálních služeb:

  • terénní: služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí osoby (místo, kde se osoba pravidelně zdržuje),
  • ambulantní: osoba dochází za službami sama, nebo je někým doprovázena, součástí této služby není ubytování,
  • pobytové: osoba je ubytovaná v zařízení sociálních služeb.

Pečovatelská služba:

Jedná se o terénní nebo ambulantní službu, která je poskytovaná lidem, kteří mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Raná péče:

Jedná se o terénní službu, popřípadě doplněná a službu ambulantní, která je poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Sociální rehabilitace:

Posláním této služby je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Klienti zde rozvíjejí své schopnosti a dovednosti posilováním návyků a nácvikem běžných a pro samostatný život nezbytných činností. Poskytuje se formou terénních a ambulantních služeb, nebo také formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Osobní asistence:

Jedná se o terénní službu, která je poskytována lidem, jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Odlehčovací služby:

Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Centra denních služeb:

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionáře:

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Týdenní stacionáře:

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Chráněná bydlení:

Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována lidem, kteří mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením:

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče:

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

 

V případě, že pečujete o dítě s poruchami autistického spektra a zároveň využíváte pomoci sociálních služeb, je možné tyto služby hradit z Příspěvku na péči, který se vyřizuje na Kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Více informací o dávce Příspěvek na péči a kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR naleznete níže. Zároveň je také možné využít možnosti zapůjčení kompenzační pomůcky, která ulehčí péči o blízkou osobu v domácím prostředí.

V případě, že si nebudete vědět rady, kterou službu vybrat, případně, nebo kde sehnat všechny potřebné dokumenty, může Vám být v tomto nápomocen sociální pracovník na obecním (městském) úřadu. Tito pracovníci jsou často takovým „rozcestníkem“ v obtížné situaci. Jde o odborníky, kteří umí pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami. Sociální pracovník obce pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé situaci nebo každý, kdo ví o někom ze svého okolí, který pomoc potřebuje. Poskytuje své služby zdarma a může je poskytovat i anonymně.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník funguje a pomáhá v terénu, je vhodné si s ním domluvit osobní návštěvu předem, a to telefonicky nebo e-mailem.  Kontakty jsou uvedeny níže.

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Vhodnou službu ve Vašem okolí, nebo v okolí, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete najít v Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na webových stránkách katalogu naleznete:

  • přehled všech druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji s odkazy na další informace,
  • grafický přehled umístění jednotlivých sociálních služeb v kraji,
  • kontakty na další instituce, které se sociální oblastí souvisí.

www.socialnisluzbyzk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru