Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

menu

Handicap dítěte je velkou změnou pro celé fungování rodiny.  Mění se potřeby a role členů rodiny.  Rodiče jsou snadno zranitelní, vystavení stresujícím momentům. V těchto momentech je důležité myslet na to, že v této situaci nejste sami. První oporu je důležité hledat v rodině, ale také v komunitě, ve které se vyskytuje mnoho rodičů, kteří si procházejí stejným obdobím. V případě, že je třeba odbornější pomoci, je možné obrátit se na sociální služby v blízkém i širokém okolí.

dítě s handicapem.jpg (80 KB)

Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v situaci, kdy už nedostačují, nebo ne­jsou dostupné jiné zdroje pomoci (přátelé, rodina, komerční služby, sociální práce z obce, zdravotní služby). Pomáhají osobám v nepříznivých životních situacích žít běžným způ­sobem života. Jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, a zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Využití sociálních služeb lze kombinovat s ostatními zdroji pomoci.

Formy sociálních služeb:

  • terénní:služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí osoby (místo, kde se osoba pravidelně zdržuje),
  • ambulantní: osoba dochází za službami sama, nebo je někým doprovázena, součástí této služby není ubytování,
  • pobytové: osoba je ubytovaná v zařízení sociálních služeb.

Mezi sociální služby, které Vám mohou pomoci s péčí o dítě s handicapem můžeme zařadit:

Pečovatelská služba:

Jedná se o terénní nebo ambulantní službu, která je poskytovaná lidem, kteří mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Raná péče:

Jedná se o terénní službu, popřípadě doplněná a službu ambulantní, která je poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Sociální rehabilitace:

Posláním této služby je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Klienti zde rozvíjejí své schopnosti a dovednosti posilováním návyků a nácvikem běžných a pro samostatný život nezbytných činností. Poskytuje se formou terénních a ambulantních služeb, nebo také formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Osobní asistence:

Jedná se o terénní službu, která je poskytována lidem, jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Odlehčovací služby:

Jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Centra denních služeb:

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionáře:

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Týdenní stacionáře:

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Chráněná bydlení:

Jedná se o pobytovou službu, která je poskytována lidem, kteří mají nižší schopnost se sami o sebe postarat z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

 

V případě, že pečujete o dítě s handicapem, a zároveň využíváte pomoci sociálních služeb, je možné tyto služby hradit z Příspěvku na péči, který se vyřizuje na Kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Více informací o dávce Příspěvek na péči a kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR naleznete níže. Zároveň je také možné využít možnosti zapůjčení kompenzační pomůcky, která ulehčí péči o blízkou osobu v domácím prostředí.

V případě, že si nebudete vědět rady, kterou službu vybrat, případně, nebo kde sehnat všechny potřebné dokumenty, může Vám být v tomto nápomocen sociální pracovník na obecním (městském) úřadu. Tito pracovníci jsou často takovým „rozcestníkem“ v obtížné situaci. Jde o odborníky, kteří umí pracovat s nejrůznějšími cílovými skupinami. Sociální pracovník obce pomáhá klientům řešit nepříznivou sociální situaci komplexně. Může ho navštívit každý občan v tíživé situaci nebo každý, kdo ví o někom ze svého okolí, který pomoc potřebuje. Poskytuje své služby zdarma a může je poskytovat i anonymně.

Vzhledem k tomu, že sociální pracovník funguje a pomáhá v terénu, je vhodné si s ním domluvit osobní návštěvu předem, a to telefonicky nebo e-mailem.  Kontakty jsou uvedeny níže.

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Vhodnou službu ve Vašem okolí, nebo v okolí, ve kterém se momentálně nacházíte, můžete najít v Elektronickém katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na webových stránkách katalogu naleznete:

  • přehled všech druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji s odkazy na další informace,
  • grafický přehled umístění jednotlivých sociálních služeb v kraji,
  • kontakty na další instituce, které se sociální oblastí souvisí.

www.socialnisluzbyzk.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru